Ubuntu Netbook Remix op Acer Aspire One Netbook

Ubuntu Netbook Remix is ontworpen om op netbooks zoals de Acer Aspire One (met 8 GB SSD drive) geinstalleerd te kunnen worden.  Nadat het geheugen opgekrikt had van 512 MB naar 1024 MB beloot ik aan de slag te gaan. Zoals gewoonlijk, als je met computers te maken hebt, liep dat een beetje minder soepel dan verwacht. Tijdens het bestuderen van de website van Ubuntu leerde ik dat er geen speciale netbook versie meer bestaat. Schijnbaar is deze opgenomen in de standaard Ubuntu Desktop Release.  Zogezegd, zogedaan, en ik installeerde de nieuwste versie van Ubuntu (V 11.10) op de Netbook. Installatie gebeurd via een USB stick, het prepareren van die USB stick staat uitgebreid beschreven op de down load pagina van Ubuntu. Het is een bijna volledig automatisch proces. De installatie verliep voorspoedig, het vervolgens opstarten echter niet. De bootprocedure bleef hangen in een command line prompt. Vervolgens ben ik andere versies gaan proberen inclusief de laatste netbook versie (10.04. Deze kan men downloaden vi a de – Alternative Donwnload –  op de download pagina.  Het resultaat was echter hetzelfde, de netbook liep vast tijdens het opstarten. Uiteindelijk besloot ik om nog een de oude versie 9.10 te proberen. Volgens data die ik op het internet gevonden had zou die moeten werken.  Oude versies van Ubuntu zijn gelukkig nog steeds te downloaden. De installatie heb ik deze keer via een CD uitgevoerd, hetgeen mogelijk is als men een losse CD/DVD speler heeft. Tijdens het opstarten van de netbook moet men via F2 de bootvolgorde wijzigen zodat via de CD speler opgestart wordt. De installatie verliep wederom soepel maar dit keer was het opstarten ook succesvol.

Vervolgens ben ik weer software gaan installeren. Het programma XOScope waarbij je je geluidskaart als oscilloscoop kunt gebruiken werkt naar behoren. Ik heb dat uitgetest met de in mijn DSO nano V2 hand oscilloscoop ingebouwde functiegenerator zoals in de onderstaande foto te zien is.

Het programma Cheese kon ook zonder problemen aankoppelen aam mij Bresser Biolux NG microscoop oculair.

Als plezierige verrassing werkte mijn Celestron 44302 Deluxe Handheld Digital Microscope (http://www.celestron.com/c3/product.php?ProdID=781) ook zonder problemen met Cheese. Binnen Windows ben ik altijd genoodzaakt het bijbehorende software programma te gebruiken.

Ook LoggerLite van Vernier werkte zonder problemen.

Al met al ben ik weer aardig tevreden met de Acer netbook in deze vorm.

 

Religie, Atheïsme en Moraliteit

Een van de argumenten die atheïsten vaak naar hun hoofd geslingerd krijgen is dat ze geen moraal zouden kunnen hebben aangezien ze niet in een hogere macht geloven die morele sturing geeft. Men gaat soms zelfs verder en beweert dat de misdaden die door Hitler, Stalin, Mao en Pol Pot zijn gepleegd het resultaat waren van het atheïsme dat deze massamoordenaars onderschreven (bijvoorbeeld in Ben Steins film “Expelled: No Intelligence Allowed”). Het mag dan zo zijn dat veel oorlogen gevoerd en moorden gepleegd zijn in naam van de religie maar dat aantal doden valt in het niet bij het aantal doden dat toe te schrijven is aan bovengenoemde dictators (al vraag ik mij af of dat inderdaad nog zo zou zijn als men het cumulatief zou benaderen). Het eerste tegenargument dat degene die bij deze redenering enkele vraagtekens plaatst, kan opvoeren is dat deze misdaden niet werden uitgevoerd in naam van Atheïsme maar uit politieke, raciale en nationalistische motieven. Ook kan men naar voren brengen dat alhoewel Stalin, Mao Zedong en  Pol Pot bijna zeker atheïsten waren, dat datzelfde niet zo gemakkelijk over Hitler beweerd kan worden (Hitlers uitspraken op dit gebied waren nogal ambigue).  Ik persoonlijk onderschrijf ook een ander punt dat door sommigen gemaakt wordt, namelijk dat fascisme en communisme, door hun extreem dogmatisme en de persoonlijkheidscultus die onderdeel waren van het systeem nagenoeg niet te onderscheiden zijn van een religie (Mao, Stalin en Hitler waren ‘vleesgeworden’ Goden).

Als men nog een beetje verder denkt bevreemdt het religieuze argument nog meer. Er zijn voldoend voorbeelden in de Bijbel te vinden (in het Oude Testament maar ook in het Nieuwe Testament) die men moreel gezien zeker niet meer acceptabel vind. Vooral in het Oude Testament kan men ook voorbeelden vinden van wat we tegenwoordig massamoorden of genocide zouden noemen.

Een van de betere voorbeelden hiervan vind ik persoonlijk (aangezien ik de eerste keer dat ik over deze passage hoorde niet kon geloven dat het waar was) de oorlog met de Medianieten zoals beschreven in het Oude Testament (Numeri 31). De relevante passages zijn:

1 En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende:
2 Neem de wraak der kinderen Israels van de Midianieten; daarna zult gij verzameld worden tot uw volken.
3 Mozes dan sprak tot het volk, zeggende: Dat zich mannen uit u ten strijde toerusten, en dat zij tegen de Midianieten zijn, om de wraak des HEEREN te doen aan de Midianieten.
….
9 Maar de kinderen Israels namen de vrouwen der Midianieten, en hun kinderkens gevangen; zij roofden ook al hun beesten, en al hun vee, en al hun vermogen.
….
12 Daarna brachten zij de gevangenen, en den buit, en den roof, tot Mozes en tot Eleazar, den priester, en tot de vergadering der kinderen Israels, in het leger, in de vlakke velden van Moab, dewelke zijn aan de Jordaan van Jericho.
13 Maar Mozes en Eleazar, de priester, en alle oversten der vergadering, gingen uit hen tegemoet, tot buiten voor het leger.
14 En Mozes werd grotelijks vertoornd tegen de bevelhebbers des heirs, de hoofdlieden der duizenden, en de hoofdlieden der honderden, die uit den strijd van dien oorlog kwamen.
15 En Mozes zeide tot hen: Hebt gij dan alle vrouwen laten leven?
……
17 Nu dan, doodt al wat mannelijk is onder de kinderkens; en doodt alle vrouw, die door bijligging des mans een man bekend heeft.
18 Doch al de kinderen van vrouwelijk geslacht, die de bijligging des mans niet bekend hebben, laat voor ulieden leven.
…..
35 En der mensen zielen, uit de vrouwen, die geen bijligging des mans bekend hadden, alle zielen waren twee en dertig duizend.
……

Hoe je het ook wilt bekijken hier staat duidelijk beschreven dat deze oorlog gevoerd werd in naam van en op bevel van God. Een van de hoofdrolspelers is Mozes, de man die schijnbaar een directe communicatielijn naar God heeft en die, als ik me toch niet heel erg vergis, als een van de belangrijkste profeten en heiligen wordt beschouwd. Op een website over heiligen vond ik het citaat: ‘De meest zachtmoedige onder de mensen‘. Na het lezen van deze Bijbelse passages vraag je je echter af waar deze uitspraak op gebaseerd is.

In deze passage wordt in ieder geval duidelijk beschreven dat op bevel van Mozes die op zijn beurt weer handelde op bevel van God, heel wat mensen afgeslacht werden. Datgene wat ik mij echter al een tijdje afvroeg was hoeveel dat er eigenlijk waren. Daar heb ik een “achterkant van de envelop” afschatting van proberen te maken, uitgaande van de 32000 meisjes die niet afgeslacht werden. Deze schatting is weergegeven in onderstaande tabel.

Ca. 2000 BC waren gezinnen schijnbaar redelijk groot, 10 personen lijkt een redelijke schatting te zijn, hetgeen impliceert dat er 8 kinderen waren. Statistisch gezien is de helft daarvan vrouw en aangezien meisjes al vrij jong uitgehuwelijkt werden lijkt me een schatting dat de helft daarvan een leeftijd had jonger dan 12/13 jaar wel redelijk. Tegenwoordig hebben we Excel dus is het gemakkelijk een beetje met deze getallen te spelen waardoor ik een geschatte originele populatie van 100000 tot 300000 mensen krijg. Een tweede conservatieve aanname die we maken is dat alle volwassen mannen bij de strijd betrokken waren en op het slagveld zijn gedood. Met wat fantasie kunnen we die op basis van ook het huidige oorlogsrecht als “legale” doden beschouwen. Al met al blijft dat echter betekenen dat waarschijnlijk ca. 100000 weerloze mensen afgeslacht zijn in naam van de Heer.

Bovenstaande zijn echter ‘getallen’ die op zich niet tot de verbeelding spreken, ze zijn te groot om goed te kunnen bevatten. Daarom heb ik geprobeerd deze aantallen in een meer historisch perspectief te plaatsen. De totale wereldbevolking wordt in die tijd op 35 miljoen geschat en een eenvoudig rekensommetje leert ons dan dat in naam van de Heer ca. 0.3 % van de wereldbevolking is afgeslacht.

Ook dat is maar een getal dus ik heb naar een meer aansprekend voorbeeld gezocht om dat mee te vergelijken, en waar tegenwoordig geen discussie meer over is dat dit moreel gezien absoluut verwerpelijk was. Ondanks dat ik nu het risico loop dat de Wet van Godwin aangeroepen wordt, moge het duidelijk zijn dat de Holocaust het juiste vergelijk levert. In die Holocaust zijn ca. 5-6 miljoen joden vermoord. Voeren we nu een soortgelijke berekening uit dan krijgen we de volgende getallen:

Het resultaat vind ik beklemmend. In absolute aantallen gezien hebben de Duitsers meer mensen vermoord maar in relatieve aantallen gezien laten Mozes en zijn opdrachtgever de Nazi’s achter zich.

Het morele standpunt moge duidelijk zijn, dit is een duidelijk voorbeeld van Genocide. Volgens de huidige morele en juridische principes kunnen we Mozes en dus ook God, de opdrachtgever, alleen nog maar beschouwen als massamoordenaars.

Alle drie de grote monotheïstische godsdiensten (christendom, jodendom en islam) grijpen terug op verhalen uit het oude testament, meer specifiek op Abraham en Mozes. Een van de zaken die ik mij afvroeg was hoe religieuze mensen nu met deze passage omspringen. Gelukkig helpt Google daarbij (GIYF). Ik heb me hierbij bewust beperkt tot de christelijke godsdienst aangezien ik daar zelf het meest bekend mee ben. Hierbeneden geef ik enkele links die ik over dit onderwerp heb gevonden:

Er lijken drie strategieën toegepast te worden nl. negeren, verdraaien of wegredeneren en goedpraten. Er wordt wel eens “Ach und Wee” geroepen, maar daar blijft het eigenlijk bij. Soms vroeg ik me af we wel dezelfde passage gelezen hadden. Nergens vind ik echter terug dat deze actie moreel gezien verwerpelijk was.

Het excuus dat mijn begrip echter te boven gaat is de redenering van William Lane Craig. Onderstaand citaat komt van zijn blog en bespreekt een van de andere genocides beschreven in het Oude Testament:

“So whom does God wrong in commanding the destruction of the Canaanites? Not the Canaanite adults, for they were corrupt and deserving of judgement. Not the children, for they inherit eternal life. So who is wronged? Ironically, I think the most difficult part of this whole debate is the apparent wrong done to the Israeli soldiers themselves. Can you imagine what it would be like to have to break into some house and kill a terrified woman and her children? The brutalizing effect on these Israeli soldiers is disturbing.”

In 2011 heeft Richard Dawkins aangegeven  niet meer met Craig te willen debatteren op  basis van de argumenten die Craig aandraagt voor het “goedpraten” van Genocide. In het kader van bovenstaande wil ik wijzen op Ken Perrot’s blog ‘Open Parachute’ waar een aantal van deze zaken gedetailleerd behandeld wordt o.a. ‘Concern over William Lane Craig’s justification of biblical genocide’, ‘Dawkins responds to a stalker – Craig gets his debate’ en ‘Outsourcing moral decisions to justify genocide’. Uiteindelijk heeft Dawkins trouwens wel met Craig gedebatteerd tijdens het ‘Los origenes del futurto’, eind 2011.

Ik ben zojuist begonnen met het lezen van Stephen Pinkers boek “The better Angels of our Nature – Why violence has declined”. Interessant genoeg gaat het eerste hoofdstuk in dat boek over de wreedheden die mensen elkaar aandeden in deze klassieke oudheid (Is dit toeval of had het zo moeten zijn?). Het lijkt wel of indertijd, en ook nog tot eeuwen daarna, niemand zich afvroeg of deze wreedheden wel moreel verantwoord waren. Ook kruisiging komt ter sprake en een interessante opmerking die gemaakt wordt in het boek is dat de kruisiging als veroordeling voor criminelen ook in het NT (en indertijd in zijn algemeenheid) niet ter discussie gesteld wordt. Alleen dat “Jezus” gekruisigd werd schijnt min of meer een kwestie te zijn.

Onder bijbeldeskundigen schijnt discussie te zijn of deze specifieke gebeurtenissen daadwerkelijk hebben plaatsgevonden (schijnbaar komen op een later tijdstip in de chronologie van de Bijbel de Medianieten weer voor). Dat kan misschien zo zijn maar ook dan blijft het gaan om een verhaal in een heilig boek waar gebeurtenissen in worden beschreven waarover we een morele uitspraak kunnen doen.

Een ander tegenargument dat wel eens naar voren gebracht wordt is dat veel van de verhalen in de Bijbel allegorisch benaderd moeten worden. Dat kan natuurlijk zo zijn maar als de Bijbel het woord van God is en je moraliteitsprincipes vervolgens zijn gebaseerd op geselecteerde passages uit die Bijbel, waarbij de tijdsperiode waarin je leeft mede bepaalt welke moraliteits sturende verhalen uit de Bijbel acceptabel zijn, dan creëer je voor anderen een gevoel van willekeur. Ook komt dan de vraag naar boven drijven wie eigenlijk bevoegd is om de keuzes te maken en op basis van welke hoogstaande principes deze personen geselecteerd worden. Een beetje historisch besef leert ons dat alle mensen “kinderen van hun tijd” zijn, en dus ook de vooroordelen van die tijd in hun persoonlijkheid en moraliteitsbesef verwerkt hebben. Logica zegt mij dan dat elk boek dat door mensen geschreven is daarvan een reflectie is. Een “boek der boeken” dat buiten dat tijdsbesef staat kan dus eigenlijk niet bestaan, hetgeen weer de stelling weerspreekt dat de Bijbel het “Woord van God” is, als God een oppermachtig wezen is.

Uiteindelijk is deze poging om een, in oorsprong redelijk eenvoudige vraag te beantwoorden, voor mij persoonlijk weer een lesje geworden in onderkennen dat je er soms niet echt achter kunt komen hoe sommige mensen redeneren, vooral als het om ideeën gaat die niet verenigbaar zijn met een bepaald gedachtenpatroon. Het blijft me ook verbazen hoeveel moeite sommige mensen doen om zaken recht te praten die krom zijn, zelfs als het in principe gaat om morele principes die nagenoeg iedereen lijkt te onderschrijven. Ik ben me er volledig van bewust dat het hier om een vorm van “cognitieve dissonantie” gaat, een effect waar we allemaal mee te maken hebben. Maar zelfs door dit laatste te proberen onderkennen lukt het me niet om in mijn eigen hoofd de redeneerstappen te doorlopen die het mogelijk maken om excuses te verzinnen voor dit soort wandaden (zelfs al zijn deze allegorisch bedoeld).

Steven Pinker
The better angels of our nature (Why violence has declined)
2011
Penguin
ISBN 9780670021358

The Debunking Handbook

De website SkepticalSience.com is een website die zich richt op het verklaren van de wetenschap achter klimaatsverandering maar misschien nog meer op het leveren van tegenargumenten  tegen de misinformatie die verspreid wordt op het gebied van `global warming’.  Dit doet ze o.a. door de (non)argumenten die vaak gehanteerd worden in deze discussie een voor een te behandelen en daarop een wetenschappelijk beargumenteerd antwoord op te geven. Een andere manier is het gratis als pdf file ter beschikking stellen, aan iedereen die de website bezoekt, van het  `Debunking Handbook’ dat geschreven is door John Cook en Stephan Lewandowsky (November 2011).  Het pamflet bevat 6 pagina’s aan informatie en 1 pagina bibliografie.

Ik heb voor de zekerheid nog eens in mijn Prisma woordenboek opgezocht waar `debunking` precies voor staat. Ik vond drie omschrijvingen nl. ontmaskeren, van zijn voetstuk stoten en de meer figuratieve betekenis van tot zijn ware proporties terugbrengen. De meer figuratieve betekenis spreekt me eigenlijk iets meer aan maar in het spraakgebruik bedoelt men vaker ontmaskeren.

Het boekje biedt enkele praktische richtlijnen aan die effectief om de invloed die misinformatie uitoefent te reduceren. Begonnen wordt met de waarschuwing dat als men misinformatie probeert te ontmaskeren men soms een tegenovergesteld effect bereikt en de misinformatie zelf versterkt. Bij dit type communicatie is het dus noodzakelijk om er rekening mee te houden dat een poging tot ontmaskering een averechts effect kan hebben. Het boekje biedt enkele methoden om dit effect te voorkomen. Daarnaast wordt uitleg gegeven over het meest belangrijke onderdeel van het ontmaskeringstraject nl. het presenteren van een alternatieve verklaring.

Om effectief te kunnen ontmaskeren moet men aan drie voorwaarden voldoen. Als eerste moet het weerwoord gefocust zijn op de basis feiten en niet op de misinformatie zelf. Dit om te voorkomen dat de misinformatie zelf meer aandacht krijgt. Ten tweede geeft men altijd eerst een waarschuwing dat de informatie die men gaat bespreken niet klopt. Ten derde is het essentieel dat de men een alternatieve verklaring aanbiedt waarin de kernstukken van de misinformatie opgenomen zijn.

Een van de effecten die tegen ontmaskering kan werken noemt men het  `Familiarity Backfire Effect`.  Hiermee bedoelt men dat door het proberen ont maskeren men de misinformatie herhaald en zo uiteindelijk de mythe versterkt. Door het herhalen van de misinformatie werkt de poging tot ontmaskeren averechts. De manier om dit effect the voorkomen is ervoor te waken dat men de misinformatie herhaald en zicht te concentreren op de feiten die men wil overbrengen. Indien men er niet aan ontkomt om de misinformatie te herhalen kan men het beste ervoor zorgen dat de nadruk op de feiten komt te liggen.

Een ander effect is het ` Overkill Backfire Effect’. Indien men teveel argumenten aandraagt overlaadt men als het ware degenen die men wil overtuigen en kan men eindigen met een situatie waar de misinformatie versterkt is. Het beste is om op dat gebied economisch te werken en te focussen op enkele van de meest krachtige feiten en die te presenteren op een manier die gemakkelijk te verwerken is.  Houdt het taalgebruik eenvoudig en gebruik korte zinnen. Probeer te eindigen met een eenvoudige maar sterke boodschap.

Het `Worldview Backfire Effect’ is het effect waar men het meeste last van kan krijgen aangezien het te maken heeft me de manier waar mensen naar de wereld kijken en hun culturele achtergrond. Het is praktisch onmogelijk voor iedereen om informatie onbevooroordeeld te verwerken. Als iemand al erg overtuigd is van zijn eigen gelijk zullen tegenargumenten er alleen maar toe leiden dat men in zijn opvattingen versterkt wordt. Men spendeert dan onevenredig veel tijd om tegenargumenten te verzinnen. Sceptici herkennen dit als `cognitieve dissonantie`. Dit effect is moeilijk te overkomen. Het is daarom vaak beter de aandacht in eerste instantie te richten op diegenen waarbij de misinformatie nog niet zo sterk verankerd is. Een tweede benadering heeft meer te maken met de manier waarop men de tegenargumenten brengt. Het doel is dan de informatie te verstrekken op een manier die het minst bedreigend is voor degene waarvan het wereldbeeld aangevallen wordt. Dit kan men proberen te bereiken door eerst een poging te doen het zelfbeeld te versterken (door bv een episode proberen op te roepen waar de betreffende persoon zelfbewust en krachtig is opgetreden).  Een tweede manier heeft meer te maken met het woordgebruik dat men bezigt. Probeer woorden te vermijden die als bedreigend ervaren kunnen worden (hetgeen overigens sterk afhankelijk kan zijn van de culturele en politieke achtergrond van de betreffende persoon).

Mensen verwerken informatie door een mentaal model te bouwen dat een verklaring geeft. Dat gebeurt ook met misinformatie. Als men echter valide tegenargumenten aandraagt slaat dat een gat in dat mentale model. Om dit dilemma op te lossen geven mensen toch vaker de voorkeur aan een foutief model dat compleet overkomt dan een correct model dat als incompleet ervaren wordt. Daarom is het van belang om ervoor te zorgen dat men een alternatieve verklaring kan aanbieden die het betreffende gat kan opvullen. Dat zou een gedegen uitleg kunnen zijn waarom de mythe foutief, door bv te bewijzen dat de mythe gebaseerd is op retoriek en niet op feiten. Om een alternatieve verklaring  geaccepteerd te krijgen moet deze plausibel zijn en alle geobserveerde kenmerken van de gebeurtenis kunnen verklaren.

Het laatste advies dat gegeven wordt kan men samenvatten als ‘plaatjes zeggen meer dan woorden`.  Informatie die op een grafische manier gepresenteerd is wordt beter verwerkt en begrepen. Het handboek geeft wat dat betreft enkele mooie voorbeelden.

Al met al bezie ik `The Debunking Handbook’ als een effectieve vorm van kennis overdracht.

(Een beetje frustrerend is wel dat ik voor het samenvatten van 6 pagina’s tekst en plaatjes nog altijd bijna 2 pagina’s nodig had. Niet iets wat men echt een samenvatting kan noemen ….)

Dutch translation of the Debunking Handbook

Een compilatie van enkele zeer belangrijke maar minder bekende wetenschappelijke principes.

Een compilatie van enkele zeer belangrijke maar minder bekende wetenschappelijke principes.  Ik heb er voor gekozen deze niet te vertalen.

MURPHY’S LAW – If anything can go wrong, it will.

SKINNER’S CONSTANT – That quantity which, when multiplied by, divided by, added to, or subtracted from the answer you get, gives you the answer you should have gotten. (This is also known as Flannegan’s Finangling Factor)

HORNER’S FIVE-THUMB – Experience varies directly with equipment ruined.

CAHN’S AXIOM – When all else fails, read the instructions.

THE SPARE PARTS PRINCIPLE – The accessibility, during recovery of small parts which fall from the work bench, varies directly with the size of the part – and inversely with its importance to the completion   of the work underway.

GUMPERSON’S LAW – The probability of a given event occurring is inversely proportional to its desirability.

THE ORDERING PRINCIPLE – Those supplies necessary for yesterday’s experiment must be ordered no later than tomorrow noon.

THE TRANSCRIPTION SQUARE LAW – The number of errors made is equal to the sum of the “squares” employed.

CHISHOLM’S LAW OF HUMAN – Anytime that things appear to be going better you have overlooked something.

RIDDLE’S CONSTANT – There are coexisting elements in frustration phenomena which separate expected results from achieved results.

THEORY OF INTERNATIONAL INTERACTION – In any calculation, any error which can creep in will.

RULE OF ACCURACY – When working toward the solution of a problem, it always helps if you know the answer.

ADVANCED’S COROLLARY – Provide, of course, that you know there is a problem.

3 Poorts USB3.0 HUB met Gigabit Ethernet connector

Alhoewel ik zeer tevreden over mijn Lenovo Yoga 2 Pro Ultrabook is een van de punten van kritiek het gebrek aan USB poorten. De Yoga heeft er maar 2, een USB 3.0 en een USB 2.0. Meestal had ik aan de USB 3.0 poort een portable HD heb hangen en aan de ander een USB hub met eigen voeding om allerlei kabels en USB sticks in te kunnen steken. Om poorten te sparen maak ik ook gebruik van een Bluetooth muis.

De voedingsadapter van de hub is echter defect geraakt, en de vervangers die ik geprobeerd heb werkten eigenlijk niet zo lekker. Ik kreeg vooral problemen als ik mijn Kobo Aura e-reader wilde aansluiten. De verbinding was niet echt stabiel hetgeen uiteindelijk geleid heeft tot een factory reset. Ik was dus op zoek naar een goede USB hub.

Een ander punt van kritiek dat ik op de Yoga heb is dat de ingebouwde wifi alleen maar op 2.5 GHz werkt. Gezien de prijs die je voor een Ultrabook betaalt zou je eigenlijk een dual band verwachten. De reden dat ik hier een punt van maak is dat, aanzien de routerdichtheid in de buurt waar ik woon nogal hoog is men vooral in de avond weleens last kan krijgen van een grote mate van signaaloverlap hetgeen dan kan resulteren in langzaam en soms wegvallend internet. Op die momenten zou je graag weer op kabel willen overstappen maar in Ultrabooks worden in het algemeen geen ethernet adapters ingebouwd. In het verleden heb ik daarom de Icidu USB to Fast Ethernet Adapter aangeschaft (USB 2.0). Deze heeft echter het probleem dat hij maar kort werkt. Na enkele minuten wordt de adapter eruit gegooid en neemt de wifi het weer over. Ook als ik de wifi uitschakel doet de adapter het na enkele minuten niet meer.

Ik was op YouTube aan het kijken naar de video “Ultimate Surface Pro 4 and Surface Book Accessories” en daar werd de Inateck HBU3VL3-4 genoemd, een USB3.0 Hub met ingebouwde Gigabit Ethernet Adapter. Dat leek me een handige oplossing en de observatie dat de adapter schijnbaar goed werkte op de Surface gaf me het gevoel dat deze ook op mijn Yoga zou werken. Ik heb de Inateck HBU3VL3-4 uiteindelijk gekocht bij Amazon.de voor € 20. Na deze nu een week gebruikt te hebben kan ik bevestigen dat dit geen miskoop was. De adapter geeft een stabiele ethernet verbinding en ik kan zonder problemen de USB 3.0 poorten gebruiken. Aan een van de poorten zit de portable HD gekoppeld en deze werkt ook zonder problemen. Dit in tegenstelling tot USB3.0 hubs die ik in het verleden weleens geprobeerd heb (zelfs met eigen voeding). Ook als alle poorten en ethernet gebruikt worden functioneert deze adapter naar behoren.

 

Windows Backup problemen

Recentelijk een 1 TB USB hard disk gekocht hebbende dacht ik dat het eens tijd werd om ietwat serieuzer back-ups te maken m.b.v. het back-up programma dat in Windows ingebouwd zit.

Zo gezegd, zo gedaan, ik doorliep de bijbehorend wizard en startte het back-up programma. Helaas werd ik nagenoeg onmiddellijk geconfronteerd met een foutmelding.

The service cannot be started, either because it is disabled, or because it has no enabled devices associated with it. (0x80070422)

Typische Windows foutmelding je weet niet wat je er mee moet en gaat dus maar op het web zoeken. Daar vind je dan o.a. dat dit probleem wel vaker voorkomt. Een van de eerste adviezen is om dan de settingen in ‘Services’ te bekijken (Start, Services intikken als zoekterm, dubbelklikken op Services symbool (tandwielen))

Men wordt dan geacht de volgende settings te controleren.

  • Remote Procedure Call” (RPCSS) should be enabled, Automatic.
  • COM+ Event System” (Event System) should be enabled, Manual.
  • System Event Notification Service” (SENS) should be enabled, Automatic.
  • Volume Shadow Copy” (VSS) should be enabled, Manual.
  • Microsoft Software Shadow Copy Provider” (SWPRV) should be enabled, manual.
  • “Block Level Backup Engine Service” should be enabled, manual.

Dat deed ik dus maar dat loste het probleem niet op. Na wat zoeken bleek dat er nog een setting gecontroleerd moest worden.

  • Windows Backup – enabled

Die stond bij mij dus niet aan. Na deze aangezet te hebben kon ik het back-up opstarten en deze leek nu goed te werken.

Jammer genoeg liep de back-up nu wel maar werd voortijdig afgebroken met wederom zo’n cryptische foutboodschap.

The backup was not successful. The error is: Windows Backup failed while trying to read from the shadow copy on one of the volumes being backed up. Please check in the event logs for any relevant errors. (0x81000037).

Met wat zoek op het web kon ik echter de oorzaak achterhalen. Schijnbaar detecteert het systeem een veiligheidsrisico (trojan) tijdens de back-up en verbreekt vervolgens de back-up.

De oplossing blijkt eenvoudig te zijn. Ik gebruik zelf Microsoft Security Essentials maar andere virusscanners kunnen dit natuurlijk ook. Laat Microsoft Security Essentials eerst een volledige scan uitvoeren (dus niet een snelle scan). Tijdens het uitvoeren van deze scan zal Security Essentials onderstaande boodschap geven.

Microsoft Security Essentials is getting: Exploit:Java/CVE-2009-3867.MZ.

Laat Security Essentials deze file verwijderen. Na dit gedaan te hebben kon ik probleemloos de back-up draaien.

 

Enkele citaten

Wolfgang Pauli

“Das ist nicht nur nicht richtig, es ist nicht einmal falsch!”

Richard Feyman

“I can live with doubt, and uncertainty, and not knowing. I think it’s much more interesting to live not knowing than to have answers which might be wrong. I have approximate answers, and possible beliefs, and different degrees of certainty about different things, but I’m not absolutely sure of anything, and in many things I don’t know anything about, such as whether it means anything to ask why we’re here, and what the question might mean. I might think about a little, but if I can’t figure it out, then I go to something else. But I don’t have to know an answer. I don’t feel frightened by not knowing things, by being lost in a mysterious universe without having any purpose, which is the way it really is, as far as I can tell, possibly. It doesn’t frighten me.”

 Steven Novella

In de podcast – The Skeptics Guide #292 op 16 Februari 2011 geeft Steven Novella antwoord op mensen die een anti-wetenschappelijk standpunt verwoorden, mensen die b.v. zeggen zoals “We don’t need science to tell us what to believe” of “Why do we need science to validate something?”.

Steven geeft dan het volgende antwoord:

What do you think science is?

There is nothing magical about science. It is simply a systematic way for carefully and thoroughly observing nature and using consistent logic to evaluate results. So which part of that exactly do you disagree with? Do you disagree with being thorough? Using careful observation? Being systematic? Or using consistent logic?”

Dogmatisme

Tijdens het joggen luister ik eigenlijk nagenoeg nooit meer naar muziek, ik luister altijd naar podcasts, in dit geval de “Skepicts Guide To The Universe”. Daar werd een definitie van dogmatisme gegeven die mij wel aanspraak en die ik even niet wil vergeten, vandaar deze blog.

Iemand is dogmatisch in zijn denken als hij gelooft dat zijn meningen feiten zijn.

Om het verschil tussen mening en feit weer te geven heb ik ook even in de Van Dale gekeken.

Mening: manier waarop je over een bep. zaak denkt

Feit:
1. daad, handeling
2. gebeurtenis of omstandigheid waarvan de werkelijkheid vaststaat: in feite feitelijk

Dogmatisch:
1. op een dogma gegrond
2. geen tegenspraak duldend; rechtlijnig

Dogma: vastomlijnde, aan geen discussie meer onderhevige leerstelling

Ik kon het natuurlijk niet laten om even op Wikipedia te kijken, waar dan staat:

Dogmatisme is de meer algemene duiding voor een overtuiging of houding waarbij iemand niet meer in staat is zijn opinies te herzien op grond van nieuwe informatie. Het begrip “dogmatisme” impliceert dat iemand zijn overtuigingen op een onnadenkende en conformistische manier hanteert zonder de fundamenten daarvan in vraag te willen stellen. Dogmatisme wordt als onverenigbaar gezien met een wetenschappelijke en/of rationele ingesteldheid, waar zelfcorrectie intrinsiek deel van uit maakt.